މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

17 ނޮވެމްބަރު 2018 - 20:11

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ، މިރޭ 7:30ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.